Struktura


STATUT

Publicznego Stowarzyszenia Wiernych
WSPÓLNOTA FRATERNITAS RENOVARUM

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1.       Publiczne stowarzyszenie wiernych „WSPÓLNOTA FRATERNITAS RENOVARUM", zwane dalej Wspólnotą, jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) publicznym stowarzyszeniem wiernych (kan. 298), działającym na terenie Diecezji Pelplińskiej, a w rozumieniu Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. – o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest organizacją kościelną (art. 34 ust.1). Wspólnotę w diecezji eryguje Biskup Ordynariusz.


2.       Wspólnota rządzi się niniejszym Statutem zatwierdzonym przez Księdza Biskupa Diecezjalnego – Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej.

§ 2.

1.       Wspólnota posiada osobowość prawną w Kościele katolickim na mocy kan. 312 (KPK).

§ 3.

1.       Siedziba Wspólnoty mieści się w Niepoględziu 19, 76-248 Dębnica Kaszubska.

§ 4.

1.       Na podstawie kan. 317 (KPK) Wspólnota posiada asystenta kościelnego, zatwierdzonego przez Biskupa Ordynariusza.

§ 5.

1.       Do Wspólnoty mogą należeć wierni świeccy i duchowni, którzy w ramach swoich posług pragną realizować cele wspólnoty w Kościele.

§ 6.

1.       Wspólnota dla realizacji swych celów statutowych może podejmować współpracę z innymi stowarzyszeniami, ruchami, organizacjami kościelnymi, osobami fizycznymi i prawnymi
w kraju, i za granicą oraz w bratnich kościołach chrześcijańskich.

§ 7.

1.       Zawołaniem wspólnoty są słowa: „Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych.  Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.”
(I Kor 9,22b-23).

2.       Patronami wspólnoty są: św. Święty Franciszek z Asyżu i Błogosławiony Jan Paweł II.

Rozdział II.

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.

1.       Głównym celem WSPÓLNOTY jest dążenie wspólnym wysiłkiem do doskonalszego życia osobistego oraz służba Kościołowi w dziele ożywienia duchem chrześcijańskim porządku doczesnego (KPK Kan. 298), ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich, zaniedbanych, zmarginalizowanych i wykluczonych społecznie.

§ 9.

1.       Szczegółowe cele Wspólnoty są następujące:

a.       formacja osobista poprzez pogłębianie życia religijnego w kontekście zadań apostolskich; pomoc we wszechstronnym rozwoju, zwłaszcza stwarzanie atmosfery zmierzającej do pracy nad sobą i do kształtowania własnej osobowości,

b.      świadectwo życia chrześcijańskiego we własnym środowisku poprzez zaangażowanie w życie Kościoła i życie społeczne w różnych jego wymiarach,

c.       ewangelizacja i apostolstwo, szczególnie w środowiskach trudnych, potrzebujących wsparcia i pozbawionych nowych form ewangelizacyjnych, ruchów i wspólnot; współpraca i współdziałanie z lokalnymi duszpasterzami, instytucjami, organizacjami i wspólnotami kościelnymi dla ożywienia życia religijnego.

§ 10.

1.       Wspólnota realizuje cele przez:

a.       spotkania formacyjne, rekolekcje, katechezę, akcje i misje ewangelizacyjne, akcje charytatywne, formy teatralne i dramę, mitingi, eventy, media i środki społecznego przekazu – skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych,

b.      codzienną modlitwę osobistą w intencjach Kościoła i za siebie nawzajem,

c.       podejmowanie różnych form ewangelizacyjnych i apostolskich w środowiskach, które wymagają lub oczekują pomocy, a także ożywienia życia religijnego i społecznego,

d.      objęcie szczególną troską i pomocą rodziny zagrożone lub dotknięte różnego rodzaju kryzysami, doświadczeniami czy patologią.

2.       Wspólnota prowadzi Ośrodek Rekolekcyjno-Formacyjny w Niepoględziu, przeznaczony dla własnych potrzeb oraz udostępniany dla innych stowarzyszeń, wspólnot i organizacji kościelnych.

Rozdział III.

CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY

§ 11.

1.       Rozróżnia się następujące rodzaje członkowstwa we wspólnocie:

a.       braterstwo zwyczajne – tworzą członkowie zwyczajni wspólnoty,

b.      braterstwo więzów krwi – mają w nim udział współmałżonkowie oraz dzieci członków zwyczajnych,

c.       braterstwo młodsze – tworzy je młodzież powyżej 14 roku życia, za pisemną zgodą rodziców,

d.      braterstwo kandydackie – tworzą je pełnoletni kandydaci do wspólnoty, którzy złożyli pisemną prośbę o przyjęcie do wspólnoty i odbywają okres próby.

2.       Członkiem zwyczajnym Wspólnoty może zostać każda pełnoletnia osoba ochrzczona – świecki lub duchowny, która złoży pisemną, umotywowaną prośbę do Rady Wspólnoty i odbędzie 12 miesięczny okres próby. W uzasadnionych przypadkach okres próby może zostać skrócony lub wydłużony. Uchwałę w sprawie przyjęcia członka podejmuje Rada Wspólnoty.

3.       Członkowie realizują cele wspólnoty:

a.       żyjąc samotnie w świecie realizują drogę osobistego powołania,

b.      żyjąc w rodzinie,

c.       żyjąc we wspólnotach czasowych – „fraterniach”, zatwierdzonych przez Kapitułę wspólnoty dla realizacji konkretnych zadań. Stałą „fraternię” tworzy się przy ośrodku rekolekcyjno-formacyjnym,

d.      budując jedność w różnorodności i przeżywając wspólnotę w czasie spotkań, rekolekcji, pielgrzymek, zlotów i innych spotkań wynikających ze statutu.

4.       Członek wspólnoty może należeć do innych stowarzyszeń i organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom Kościoła Katolickiego.

5.       Do obowiązków członków zwyczajnych Wspólnoty należy :

a.       realizowanie celów i działalności statutowej Wspólnoty,

b.      przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał Kapituły i Rady Wspólnoty.

6.       Członek zwyczajny wspólnoty ma prawo:

a.       do transparentnego poznania sposobów realizacji dzieł statutowych,

b.      do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów Wspólnoty,

c.       do uczestniczenie we wspólnych spotkaniach, zjazdach, rekolekcjach, itp.,

d.      do korzystanie ze świadczeń i pomocy Wspólnoty na zasadach określonych Normami Wewnętrznymi Wspólnoty,

e.      czynne i bierne prawo wyborcze do władz Wspólnoty.

7.       Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a.       wystąpienia członka ze Wspólnoty, które do ważności powinno być złożone na piśmie do Rady Wspólnoty;

b.      wykluczenia członka ze Wspólnoty uchwałą Rady Wspólnoty, w razie naruszenia przepisów Statutu lub Norm Wewnętrznych; od uchwały przysługuje odwołanie do Kapituły;

c.       śmierci członka Wspólnoty.

Rozdział IV.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 12.

2.       Władzami wspólnoty są:

a.       Kapituła czyli zgromadzenie wszystkich członków;

b.      Rada Wspólnoty pełniąca funkcję zarządu;

c.       Komisja Rewizyjna

3.       Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.

4.       Kapitułę zwołuje Rada nie rzadziej niż raz na dwa lata lub w wypadkach nadzwyczajnych Kapituła może być również zwołana z inicjatywy 1/3 ogółu członków Wspólnoty lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, wyrażone jej uchwałą.

5.       W Kapitule uczestniczą wszyscy członkowie, którzy zostali przyjęci do wspólnoty najpóźniej miesiąc przed dniem poprzedzającym dzień Kapituły.

6.       Głosowania odbywają się jawnie, a w sprawach personalnych są tajne.

7.       Uchwały są podejmowane po rozeznaniu duchowym i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Kapituły.

§ 13.

1.       Do zadań Kapituły należy:

a.       wybór i odwołanie Rady wspólnoty; w skład Rady wchodzą: moderator, sekretarz, skarbnik, i dwóch członów Rady,

b.      wybór i odwołanie  Komisji Rewizyjnej,

c.       przyjęcie ramowego planu formacyjno-organizacyjnego,

d.      zatwierdzanie sprawozdań finansowo-merytorycznych,

e.      opracowywanie Norm Wewnętrznych Wspólnoty, które w szczególności określają: szczegółowo wewnętrzny podział organizacyjny i sposoby działania wspólnoty, szczegółowe zadania członków wspólnoty, zasady gospodarki finansowej
i prowadzenia rachunkowości,

f.        podejmowanie uchwał dotyczących działalności statutowej wspólnoty.

§ 14.

1.       Do zakresu działań Rady należy:

a.       kierowanie działalnością Wspólnoty,

b.      wykonywanie uchwał Kapituły,

c.       sporządzanie rocznego planu formacyjno-organizacyjnego,

d.      reprezentowanie na zewnątrz Wspólnoty przez Moderatora lub innego upoważnionego przez Radę członka Rady, na podstawie uchwały Rady,

e.      decydowanie o przyjęciu kandydata na członka Wspólnoty,

f.        podejmowanie decyzji o wyłączeniu członka ze Wspólnoty,

g.       zarządzanie majątkiem Wspólnoty,

h.      sporządzanie rocznych sprawozdań finansowo-merytorycznych.

§ 15.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Kapitułę.


2.       Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Rady i nie podlega jej w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

3.       Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:

a.       kontrolowanie działalności Rady w zakresie realizacji jej celów,

b.      kontrolowanie działalności majątkowej i finansowej Rady Wspólnoty,

c.       wnioskowanie w przedmiocie zatwierdzenia przez Kapitułę sprawozdań finansowo-merytorycznych przygotowywanych przez Radę.

§ 16.

1.       Moderatorem wspólnoty może być osoba duchowna lub świecka.

2.       Do szczególnych zadań moderatora należy:

a.       organizowanie bieżącej działalności Rady,

b.      reprezentowanie i działanie w imieniu Rady na zewnątrz,

c.       troska by członkowie wspólnoty zostali odpowiednio uformowani do wykonywania
i realizacji celów wspólnoty.

§ 17.

1.       Asystent kościelny zapewnia wspólnocie łączność z Kościołem i czuwa nad zgodnością
z nauczaniem Kościoła. Asystenta mianuje Ksiądz Biskup Diecezjalny.

2.       Asystent kościelny ma prawo uczestniczenia w Kapitułach  i Radach Wspólnoty ,z prawem zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwał dotyczących spraw wiary i moralności.

3.       Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę, a o zasadności sprzeciwu rozstrzyga Ksiądz Biskup Diecezjalny.

4.       Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, a oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą.

Rozdział V.

MAJĄTEK WSPÓLNOTY

§ 18.

1.       Wspólnota nie posiada majątku trwałego na własność.

2.       Środki finansowe na realizację celów Wspólnoty pochodzą w szczególności z:

a.       danin i ofiar pieniężnych,

b.      zbiórek i akcji prowadzonych przez wspólnotę,

c.       odpisów podatkowych 1%,

d.      programów pomocowych;,

e.      składek członkowskich przekazywanych w miarę możliwości członków na realizację podejmowanych akcji i działań.

§ 19.

1.       Wspólnota może w sposób wolny zarządzać środkami finansowymi aby realizować swoje cele statutowe, z zachowaniem woli ofiarodawców i zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, postanowieniami niniejszego Statutu oraz zasadami określonymi w Normach Wewnętrznych.

2.       Dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów oraz inne zobowiązania wymagają podpisu dwóch członków Rady, w tym Moderatora.

3.       Wspólnota dla realizacji swych celów może dzierżawić, wynajmować, przyjmować w czasowy zarząd środki trwałe konieczne dla realizacji celów statutowych i podejmowanych akcji.

4.       Szczegóły prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości określają Normy Wewnętrzne.

5.       Wspólnota składa co roku Księdzu Biskupowi Diecezjalnemu sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe (wydatków i przychodów) zgodnie z postanowieniami kan. 319 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Rozdział VI.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE WSPÓLNOTY

§ 20.

1.       Zmiany w Statucie mogą być dokonane przez Kapitułę, uchwalone większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków i przedstawione do zatwierdzenia Księdzu Biskupowi Diecezjalnemu.

§ 21.

1.       Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje:

a.       na mocy dekretu Księdza Biskupa Diecezjalnego wówczas, gdy działalność Wspólnoty jest niezgodna z doktryną, lub dyscypliną kościelną, albo powoduje zgorszenie wiernych;

b.      na wniosek Kapituły, uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków, po przyjęciu wniosku przez Księdza Biskupa Diecezjalnego.

2.       O przeznaczeniu majątku rozwiązanej Wspólnoty decyduje Ksiądz Biskup Diecezjalny.

Statut zatwierdziło Zgromadzenie Założycielskie Wspólnoty

w Uroczystość Świętego Franciszka z Asyżu 4.10.2013 r. w Niepoględziu.

Statut Oczekuje na zatwierdzenie przez Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę